Privacy

Schollaert nv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we u duidelijke en transparante informatie geven over welke persoonlijke data we verzamelen en hoe wij omgaan met die persoonlijke data. U kunt gerust zijn dat wij er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke data.

Schollaert nv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Dit brengt met zich mee dat wij volgende principes hanteren:

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze verwerkingsdoelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geven wij geen persoonlijke data door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op onze website gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.

Schollaert nv is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming en de GDPR.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of meer algemeen, vragen heeft hierover en/of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Schollaert nv
Logboekstraat 2
9000 Gent
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Welke informatie verzamelen wij en waarom?

In deze Privacyverklaring betekent “persoonlijke data”: informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

Uw persoonlijke data worden door ons verwerkt:

 • Om u de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden (noodzakelijkheid uitvoering overeenkomst).
 • Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen versturen (toestemming betrokkene).
 • Om de werking van de website te optimaliseren (toestemming).
 • Om intern gegevens te analyseren en interpreteren (bv: waar verhuizen we het vaakst?)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslaan, verzamelen, verwerken):

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, bankrekeningnummer.
 • Bedrijven: btw-nummer, ondernemingsnummer, maatschappelijke zetel, persoonlijke identiteitsgegevens van contactpersoon.
 • Eventuele contactgegevens van een derde (uw contactpersoon).
 • IP adres (Google Analytics).
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht.
 • Adressen van uitvoering werk. 

Doel van deze gegevens:

Deze gegevens zullen gebruikt worden om, in het kader van het uitvoeren van onze contractuele overeenkomst, met leveranciers, partners , prospecten te communiceren.
Deze hebben wij ook nodig om te beantwoorden aan de door u aan ons verzonden vragen alsook voor de uitvoering van de verstrekte opdrachten.

Wanneer er nog geen contractuele overeenkomst is tot stand gekomen zullen wij, mits uw toestemming, uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen hetzij telefonisch en/of schriftelijk (per email en/of per post) .

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaart zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Uw rechten en wie te benaderen

U hebt het recht om:

 • inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij over u hebben;
 • uw persoonsgegevens in onze administratie te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen;
 • de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • uw gegevens over te laten dragen aan u of een derde;
 • misbruik van uw persoonsgegevens te melden.

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken en richt u uw verzoek aan: iDit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. 
Binnen één maand na het indienen van uw verzoek, informeren wij u welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Verstrekking van uw data aan derden 

In de regel delen wij uw persoonsgegevens met niemand, tenzij dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen als die geen verwerkersovereenkomst ondertekenen, zodat dezelfde garantie van bescherming en privacy van uw gegevens gewaarborgd blijft.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kunnen wij persoonlijke data delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Uw data wordt gedeeld met:

 • derden die betrokken worden bij de uitvoering van de dienstverlening, zoals een andere verhuisfirma waarmee we samenwerken;
 • wetshandhaving- of overheidsdiensten wanneer deze ons vragen de informatie openbaar te maken;
 • verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses, zoals Google;
 • verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases (Telenet & eXponent bvba)
 • Teamleader (voor facturatie)
 • Winbooks (voor boekhouding)
 • Politie Gent (enkel adres - voor aanvraag parkeerborden)

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Het beveiligen van persoonsgegevens

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen.

Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Schollaert nv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens die verzameld worden n.a.v. uw bezoek aan de website worden 26 maanden bewaard in Google Analytics.

Gebruik van cookies 

Wij maken gebruik van cookies om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en het gebruiksgemak te kunnen optimaliseren. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid.

Aanpassing Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 21/05/2018.

Schollaert Verhuizingen: Dé verhuisfirma in de regio Gent

T +32(0)9 225 10 85
M +32(0)472 06 14 12

Logboekstraat 2
9000 Gent, België

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Schollaert Verhuizingen Gent: bkv erkend verhuizer

BE 0459.417.041